مجوز صنفی : 0468043981
دفتر فروش وکیلی زارچدفتر فروش وکیلی زارچدفتر فروش وکیلی زارچ
051-44291041
به ما ایمیل بزنید
غرب خراسان

قوانین و مقررات

توجه:

کلیه مقررات و قوانین این سایت با اجازه ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی و مطابق قانون مدون کشور از جمله قانون تجارت با اصلاحات و … می باشد.

چنانچه در قانون موردی پیشبینی نگردیده بود این مجموعه تابع مقررات صنفی و عرفی تولید کننده خواهد بود.